Thông báo v/v thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng đối với Trưởng phòng K2

  • -

Thông báo v/v thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng đối với Trưởng phòng K2

Trung tâm Kỹ thuật 2 đang làm thủ tục thôi giữ chức vụ và thôi việc theo nguyện vọng của ông Lương Ngọc Nhựt – Trưởng phòng K2. Dự kiến đến ngày 05/4/2024 sẽ hoàn tất thủ tục. Vì vậy Trung tâm Kỹ thuật 2 kính thông báo đến Quý khách hàng, Đối tác được biết và tiện liên hệ công tác trong thời gian đến.

  Phòng Hành chính – Tổ chức


Call Now Button