CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Trong xu thế hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững, các tổ chức thành công là những doanh nghiệp chú trọng việc sử dụng các hệ thống quản lý, công cụ tiên tiến, đặc biệt là chất lượng trong hoạt động kinh doanh của mình, từ phương thức thực hiện đến việc chuẩn hoá dịch vụ khách hàng, đảm bảo và cải tiến chất lượng các sản phẩm mà họ cung cấp. Việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng là sự đầu tư đúng đắn và phù hợp và điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích nội bộ và kể cả bên ngoài cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Lợi ích có được từ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:
– Chứng tỏ khả năng của tổ chức, doanh nghiệp về việc cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ;
– Sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cũng như các yêu cầu của luật định và chế định hiện hành;
– Sự thỏa mãn của khách hàng được nâng cao;
– Cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được chi phí cho các hoạt động xử lý sai lỗi, kiểm soát được các rủi ro, cơ hội, cải tiến kết quả thực hiện công việc và tăng lợi nhuận.

Với đội ngũ chuyên gia đánh giá được các tổ chức trong nước, nước ngoài công nhận về năng lực, đặc biệt lực lượng chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, do vậy, Dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của QUATEST 2 đã thực sự đem đến các giải pháp thích hợp và mang lại giá trị gia tăng cho các tổ chức trong tình hình cạnh tranh toàn cầu như hiện nay.
Bên cạnh đó, hoạt động đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý của QUATEST 2 đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá và công nhận phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2013.
MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN (CLICK ĐỂ XEM CHI TIẾT)

  1. TRÌNH TỰ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN CÁC HTQL
  2. DẤU CHỨNG NHẬN ISO 9001 – 2008 & ISO 9001 – 2015
  3. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001
  4. CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN 17021
  5. QUY ĐỊNH NỘI DUNG THỦ TỤC CHỨNG NHẬN
  6. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DẤU
  7. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ ĐÁNH GIÁ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG
  8. CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2015

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP ISO 9001:2015 BỊ ĐÌNH CHỈ, THU HỒI TRONG NĂM 2019 (Cập nhật: 15/10/2019)
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP ISO 9001:2015 CÒN HIỆU LỰC(Cập nhật: 15/10/2019)
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP ISO 9001:2015 CÒN HIỆU LỰC(Cập nhật: 13/10/2020)


Các thông tin về dịch vụ chứng nhận các hệ thống quản lý của QUATEST 2, Quý tổ chức, cá nhân xin vui lòng liên hệ:

Phòng Năng suất Chất lượng (Nghiệp vụ 3)
Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3833010, Fax: (0236) 3910064, Email: n3@quatest2.gov.vn


Call Now Button f8bet