CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨNG NHẬN

QUATEST2 cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường phù hợp Tiêu chuẩn (TCVN, ISO, JIS, ASTM, BS, …) và/hoặc Quy chuẩn (QCVN, QCĐP, …) trong nhiều lĩnh vực: điện-điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, hàng tiêu dùng, dầu, khí, thực phẩm, phân bón , thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi… theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc theo yêu cầu quản lý nhà nước. Phương thức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
 • Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa;

Sau khi được QUATEST2 chứng nhận, tổ chức, doanh nghiệp có quyền gắn dấu chứng nhận trực tiếp lên sản phẩm, hàng hoá. Dấu chứng nhận của QUATEST2 xác nhận sản phẩm, hàng hoá đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn, thuận lợi cho khách hàng nâng cao uy tín, thương hiệu, tham gia đấu thầu, đưa sản phẩm ra thị trường đồng thời là dấu hiệu giúp người tiêu dùng lựa chọn khi mua sản phẩm.

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN, CHỈ ĐỊNH

Hệ thống quản lý, điều hành hoạt động chứng nhận của QUATEST2 phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17065

Hoạt động chứng nhận của QUATEST 2 theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành cụ thể như sau:

 • Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
 • Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD.
 • Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng đối với thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTTLT-BCT-BKHCN.
 • Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự hợp quy thức ăn chăn nuôi.
 • Chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ.
 • Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thực phẩm.
 • Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thuốc bảo vệ thực vật.

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

 • Đăng ký chứng nhận đối với hàng sản xuất trong nước theo PT5, PT6. (Tải về tại đây)
 • Đăng ký chứng nhận đối với hàng nhập khẩu theo PT7. (Tải về tại đây)
 • Đăng ký chứng nhận đối với từng sản phẩm theo PT1. (Tải về tại đây)

QUY ĐỊNH – QUY TRÌNH

QUY ĐỊNH NỘI DUNG THỦ TỤC CHỨNG NHẬN(Ckick để xem chi tiết)

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU CHỨNG NHẬN (Ckick để xem chi tiết)

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ ĐÁNH GIÁ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG (Ckick để xem chi tiết)

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP CHUẨN, HỢP QUY (Ckick để xem chi tiết)

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ HƯỚNG DẪN LẤY MẪU  (Ckick để xem chi tiết)

QUY ĐỊNH TÍNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH PHÍ CNSP, CNHT  (Ckick để xem chi tiết)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG N1 (Ckick để xem chi tiết)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG N2 (Ckick để xem chi tiết)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Nghiệp vụ 1(Đối với đối tượng là: Mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, sắt thép, vải sợi và sản phẩm liên quan đến vải sợi; Sản phẩm cơ khí-điện, điện tử, nhiệt, quang, vật liệu và công trình xây dựng, sản phẩm liên quan vật liệu xây dựng, môi trường, an toàn lao động và con người).
Điện thoại: 0236-3821113| Email: n1@quatest2.gov.vn


Phòng Nghiệp vụ 2 (Đối với đối tượng là: Xăng, dầu, khí, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm lọc hóa dầu; Thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm, hóa chất và sản phẩm liên quan đến hóa chất, sinh học; Môi trường và sản phẩm liên quan đến môi trường; Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Thức ăn chăn nuôi).
Điện thoại: 0236 2681469| Email: n2@quatest2.gov.vn

 


Call Now Button f8bet