Giới thiệu chung

Ngày 08/11/1979 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Trần Quỳnh đã ký quyết định số 495/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng nhà nước khu vực II (gọi tắt là Trung tâm II).

Ngày 05/11/1994 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Đặng Hữu đã ký quyết định số 1274/QĐ thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 2 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 2), có tên tiếng Anh là Quality Assurance and Testing Centre 2 (QUATEST 2). QUATEST 2 là tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ khoa học & Công nghệ thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lư¬ờng, Chất lư¬¬ợng; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước. QUATEST 2 áp dụng hệ thống quản lý tích hợp bao gồm các tiêu chuẩn về quản lý: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, , ISO/IEC 17021 ISO/IEC 17065 để quản lý điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Qua nhiều năm hoạt động, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm, QUATEST 2 đã khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Việt Nam, với các lĩnh vực:
- Kiểm định/ hiệu chuẩn, sửa chữa và bảo trì các thiết bị đo;
- Kiểm định an toàn công nghiệp, các loại máy, thiết bị, hệ thống thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
- Thử nghiệm vật liệu xây dựng, thực phẩm, nông thủy sản, các sản phẩm thuộc dầu khí, điện – điện tử; quan trắc môi trường;
- Chứng nhận – Giám định – Kiểm tra nhà nước các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;
- Chứng nhận các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; đào tạo các lĩnh vực, nghiệp vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Với phương châm “Trung thực – Khách quan – Chính xác – Kịp thời – Không ngừng cải tiến”,
dịch vụ kỹ thuật của QUATEST 2 sẽ làm hài lòng quý khách hàng.


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA QUATEST 2

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm.
2. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản khác có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực: Chứng nhận, giám định, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình… theo yêu cầu hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
4. Nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và triển khai:
- các phương pháp, quy trình: thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, giám định,
- phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa,
- quy trình đánh giá thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng đối với hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn.
5. Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, mẫu thử, phương tiện đo, phương tiện thử nghiệm
6.Cung cấp các dịch vụ :
6.1. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như của các tổ chức, cá nhân;
6.2. Kiểm tra, đánh giá phương tiện đo, hệ thống đo theo quy định của pháp luật;
6.3. Thử nghiệm đánh giá chất lượng, vệ sinh, an toàn, hiệu suất năng lượng các sản phẩm, hàng hoá, vật liệu;
6.4. Khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực trạng môi trường;
6.5.. Giám định sản phẩm hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất, chất lượng công trình.
6.6. Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ,
6.7. Tư vấn xây dựng các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ
6.8. Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
6.9.Tổ chức kiểm định an toàn công nghiệp; các loại máy, thiết bị, hệ thống thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn;
6.10. Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, giám sát lắp đặt, cung ứng thiết bị, chuyển giao công nghệ;
6.11 Tư vấn lập các dự án đầu tư trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo quy định của pháp luật;
6.12 Kinh doanh mua bán, lắp đặt vật tư khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật;
6.13Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký mã số, mã vạch theo phân công của Tổng cục trưởng và cung cấp các dịch vụ cung ứng kỹ thuật mã số, mã vạch cho khách hàng;
6.14 Tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và làm đầu mối cung cấp các loại sản phẩm đó cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu;
7. Thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng; hướng dẫn thực tập sinh, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân và theo quy định của pháp luật
8. Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp đồng dịch vụ thử nghiệm, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
9. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, phát hành tiêu chuẩn và các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
10. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về các nội dung liên quan đến hoạt động của Trung tâm theo quy định của Tổng cục và của pháp luật.
11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Call Now Button f8bet