(Tiếng Việt) Kế hoạch Đào tạo, Lịch đào tạo & DS các khóa đào tạo

HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

ISO 45001, ISO 22301, ISO 13485

 

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 được phê duyệt là đơn vị chủ trì các nhiệm vụ:

“Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 và Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục ISO 22301 cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam” và

“Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế của Việt Nam”.

  • Thời gian thực hiện: năm 20222023
  • Kinh phí hỗ trợ: từ nguồn ngân sách nhà nước.

Quý tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn các hệ thống quản lý ISO 45001, ISO 22301, ISO 13485, xin vui lòng liên hệ:

  • Phòng Nghiệp vụ 4 – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
  • Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại: (0236) 3821138/3833010/0913483941
  • Email: n4@quatest2.gov.vn

Hoặc gửi Phiếu đăng ký tham gia nhiệm vụ: ISO 45001; ISO 22301; ISO 13485 về địa chỉ nêu trên./.
Call Now Button f8bet