(Tiếng Việt) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” tại Trung tâm Kỹ thuật 2

Call Now Button