Tổng cục TCĐLCL định hướng hoạt động nâng cao hiệu quả của Chương trình 712

  • -

Tổng cục TCĐLCL định hướng hoạt động nâng cao hiệu quả của Chương trình 712

Theo báo cáo, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp” Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712) đã triển khai thực hiện được gần 06 năm với rất nhiều các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Trong đó có nhiều kết quả nổi bật.

Đề cập về định hướng hoạt động của Chương trình giai đoạn 2016 -2020, Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết sẽ quyết tâm đưa Chương trình có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả cao.

Để định hướng đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) 2018 thuộc dự án 1,2, chương trình quốc gia năng suất chất lượng (NSCL). Tổng cục TCĐLCL đã yêu đặt ra các nhiệm vụ:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, phổ biến áp dụng hệ thống/mô hình/công cụ (HT/MH/CC) theo diện rộng (nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng doanh nghiệp theo mục tiêu của Chương trình 712 và để hoạt động hỗ trợ vẫn tiếp tục được thực hiện cho rộng rãi các đối tượng doanh nghệp).

Hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN trên cơ sở bám sát theo định hướng, đối tượng sản phẩm, dịch vụ, các vấn đề cần quan tâm nêu trên; xây dựng tiêu chuẩn theo các chương trình tiêu chuẩn hóa đồng bộ cho một số sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị.


Call Now Button