Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong APEC

  • -

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp trong APEC

Các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC đã tập trung bàn thảo các nội dung về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC.
 Hội nghị thường niên của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (APEC/SCSC 1) đã diễn ra tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2017. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của APEC/SCSC 2017.

Call Now Button